Wyniki konkursu:

W dniu 28 lutego zakończyliśmy konkurs Kalendarza Rolników. Lista zwycięzców poniżej:

nagroda_1

Pierwszą nagrodę, w postaci zestawu płyt DVD z serialem „Ranczo” (wszystkie sezony) otrzymuje Pani Małgorzata Drabik z Kasinki Małej.

Drugą nagrodę, w postaci zestawu płyt „Złota Kolekcja Jana Pawła II” – realizacja TVP otrzymuje Pan Jan Fryt z Koniuszy.

Trzecią nagrodę, w postaci zestawu książek zielarskich Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników otrzymuje Pani Barbara Frydrych
z Ginetówki.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach i sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział.

Protokół z posiedzenia jury konkursowego.

 

 

Treść regulaminu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, którego organizatorem jest Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, adres: ul. Modra 23, 87-807 Włocławek, wpisany do rejestru przedsiębiorców na podstawie art.10 ustawy z dnia 17.05.1985 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej w rozporządzeniu Ministra Urzędu Rady Ministrów z dnia 21.09.1992, posługujący się numerem NIP: 8880019727, REGON:910204190.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
b. rejestracja uczestnika w Konkursie następuje poprzez wypełnienie pól w panelu rejestracyjnym:
– imię
– nazwisko
– adres e-mail
– płeć
– wiek
– kod pocztowy
b. wykonanie zadania konkursowego, polegającego na wypełnieniu ankiety konkursowej w tym odpowiedź na pytanie konkursowe: „Za co lubisz Kalendarz Rolników?”
c. Przesłanie wypełnionej ankiety konkursowej wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, do organizatora, za pośrednictwem strony www.e-kr24.pl
2. Zgłoszenia przesłane po dniu zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty zakończenia konkursu.

IV. NAGRODY

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie o wyniku rywalizacji konkursowej
oraz o przyznaniu nagród. Jury oceni wszystkie nadesłane zadania konkursowe i na podstawie swojej oceny przyzna nagrody Uczestnikom.
2. Nagrody w konkursie:
a. 1 Nagroda – Płyty DVD z serialem Ranczo (wszystkie sezony)
b. 2 Nagrody – Złota Kolekcja Jana Pawła II, płyty DVD- realizacja TVP
c. 3 Nagroda – Zestaw Książek Zielarskich Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.
3. Jeden uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.e-kr24.pl do dnia 15.03.2017, co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.
5. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu, zostaną poinformowani mailem na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu.
6. Uczestnikom, którzy zostaną nagrodzeni w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
8. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
9. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom konkursu drogą pocztową na przekazany do organizatorów adres pocztowy.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Udostępnione w czasie rejestracji do Konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, oraz do celów działań marketingowych prowadzonych przez Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
3. Uczestnikom udostępniającym swoje dane, przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.

VI. PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci powinni przekazać na podany w wiadomości adres mailowy, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda.
2. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureatów, w terminie do dnia 31.03.2017.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.e-kr24.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Formularz kontaktowy


Adres:

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
ul. Modra 23
87-807 Włocławek 11

Polska

Telefon:

tel.: 54 235 52 61
tel./fax: 54 235 59 65